director: Ning Ying
screenplay: Ning Ying
cinematography: Zhi Lei, Wu Hongwei
editor: Ning Ying
design: Cheng Guangming
music: Cong Su
producer: Hu Yonsha ; Francesco Cosentino, Han Sanping (execs.)
production co.: Eurasia Communications / Euskal Media / Beijing Film Studiocast
:

Li Zhanho ....Yang Guoli
Li Jian .... Li Jian
Wang Liangui .... Wang Liangui
Liu Ying Shu .... Liu Doudou
Shen Zhenou .... Liu Jianjun
Zhao Zhiming .... Wang Xiaoer